Русия

ИЗВЪНРЕДНО! Русия предлага алтернатива на евроатлантическата интеграция – такава винаги съществува, обяви руският посланик в ЕС!

ИЗВЪНРЕДНО! Русия предлага алтернатива на евроатлантическата интеграция – такава винаги съществува, обяви руският посланик в ЕС!

кремъл8c699751a08737348cd786e471f5fdd6
Русия може да предложи алтернатива на евроатлантическата интеграция на Западните Балкани и на която и да е друга страна, заяви посланикът на Русия в ЕС.
Руският посланик в Европейския съюз Владимир Чижов заяви пред журналисти, че неговата страна може да предложи алтернатива на Македония, Западните Балкани и на която и да е друга страна, защото „винаги съществува алтернатива на евроатлантическата интеграция“, съобщи сайта Юрактив, цитиран от Танюг и БТА.

Попитан какво е влиянието на Русия в Македония в сравнение с влиянието на Запада, което включва и финансиране от Европейския съюз, Чижов каза, че евроатлантическата интеграция на Македония среща определени трудности, които не са свързани с политическата криза в момента.

„Какво би могла да предложи Русия? Разбира се, винаги има алтернатива. Не бих казал, че евроатлантическият път е единственият достъпен за страните от Западните Балкани или за която и да е друга страна“, каза Чижов.

Той подчерта, че Москва, за разлика от САЩ и ЕС, „не се намесва в политическата криза в Македония“.

Dir.bg
loading...
0

More in Русия

МИСИЯ768x432

Русия започва наблюдателна мисия над територията на България!

юни 4, 2017
TAS20: MOSCOW, June 3 - President Vladimir Putin (left) and U.S. President Bill Clinton seen exchanging handshakes prior to proceed into the guest room to have a tete-a-tete talk. (ITAR-TASS photo/ Sergei Velichkin, Vladimir Rodionov) ----- ÒÀÑ 44 Ðîññèÿ, Ìîñêâà. 3 èþíÿ.  Êðåìëå â 20.00 ìñê íà÷àëàñü ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêàÿ âñòðå÷à íà âûñøåì óðîâíå. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (íà ñíèìêå ñëåâà) òåïëî ïðèâåòñòâîâàë ïðèáûâøåãî â Ìîñêâó ïîëòîðà ÷àñà íàçàä ïðåçèäåíòà ÑØÀ Áèëëà Êëèíòîíà (íà ñíèìêå ñïðàâà). Ôîòî Ñåðãåÿ Âåëè÷êèíà è Âëàäèìèðà Ðîäèîíîâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)

Путин сензационно: Предложих на Бил Клинтън влизане на Русия в НАТО! Но… в Алианса няма съюзници, а васали на САЩ!

юни 3, 2017
НОВАКaefe22d699ba0dddae24591279a50cd4

Санкции ли? Испания засилва връзките си с Русия, eнергийните министри на двете страни се срещнаха в Москва!

май 30, 2017
Oleg Deripaska, Chairman of the Management Board, General Director, UC RUSAL

Руски олигарх предложи помощта си на разследването за „намесата на Русия в US изборите“, имал доказателства СРЕЩУ тези твърдения!

май 29, 2017
КОНЦЕРТ1495634439-1

Русия чества 24-ти май с грандиозен концерт на Червения площад! (ВИДЕО)

май 24, 2017
ПУТИН-СЛАВ855807

Путин със скандална издънка и шамар за България: Писмеността дойде при нас от македонската земя!

май 24, 2017

Този сайт употребява бисквитки повече информация

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт бисквитките могат подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате.g your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори