Русия

Руското жито надви оръжията! За последната година износът на селскостопанска продукция превишава военния експорт с над 10%!

Руското жито надви оръжията! За последната година износът на селскостопанска продукция превишава военния експорт с над 10%!

ЖИТО0000157407-article3
През последните 12 месеца средствата от износа на селскостопанска продукция ще превишат тези от износа на оръжия с над 10 на сто.
 Това твърди съветникът на шефа на компанията „Експортхлеб“ Евгений Банников пред изданието finobzor.ru.

Експортът на руска пшеница през селскостопанската 2016-2017 година (от 1 юли 2016 до 30 юни 2017) вече надмина миналогодишният рекорд от 25 милиона тона от предходната такава. Това съобщи първият руски заместник-министър на селското стопанство Джамбукат Хатуов.

Според руското селскостостопанско министерство, прогнозните количества за настоящата година за износа на зърно са 35-37 милиона тона, от които 27 милиона тона пшеница.
Според Банников експортът не е за сметка на вътрешното потребление, което е около 70 милиона тона, от които за хляб и хлебни изделия отивали малко  над половината  – 38 милиона тона.

При общ добив от 120 милиона тона, освен 70-те милиона за хляб и фураж, според изискванията на ФАО, 12 млн тона трябва да останат като запас, в случай по-неблагоприятни за реколтата на зърно следващи години.

Според специалиста, Русия все по-малко зависи само от експорта на нефт и суровини, както и оръжия.

Въпреки че в парично изражение номер едно продължава да бъде експортът на нефт и газ, доходите от износа на селскостопанска продукция вече надвишават с повече от 10 на сто тези от експорта на оръжие и оръжейни системи и съставлява 17 милиарда долара.

Започвайки от експорта на 14 милиона тона зърно преди 15 години, през 2002, в момента руският експорт по този показател е почти четири пъти повече като номинални количества.

Бележка от редактора:
Русия се очертава като една от малкото печеливши от глобалното затопляне страни към момента.
Въпреки, че голяма част от руските учени отричат антропогенния фактор при глобалното повишение на температурите, този ръст на експорта на зърно от една от страните с най-суров климат се дължи именно на значимото и трайно покачване на средните температури в Русия и, като следствие, преместването на границата на сигурното земеделие на север, плюс удължаването на вегетационния период за много култури, особено в южните части.

Dir.bg
loading...
0
Русия

More in Русия

Saviour of Blood

Мизерия, мракобесие, потисничество и… Путин. Москва и Санкт Петербург в снимки!

юни 7, 2017
soros666

Москва: Вашингтон и Сорос стоят зад обвиненията за руска намеса в Македония!

юни 6, 2017
putin

Путин сряза медиен рупор на Обама и Хилари: Не учете Русия как да живее! Защо смятате, че имат право да ни „морализирате“?!

юни 5, 2017
МИСИЯ768x432

Русия започва наблюдателна мисия над територията на България!

юни 4, 2017
TAS20: MOSCOW, June 3 - President Vladimir Putin (left) and U.S. President Bill Clinton seen exchanging handshakes prior to proceed into the guest room to have a tete-a-tete talk. (ITAR-TASS photo/ Sergei Velichkin, Vladimir Rodionov) ----- ÒÀÑ 44 Ðîññèÿ, Ìîñêâà. 3 èþíÿ.  Êðåìëå â 20.00 ìñê íà÷àëàñü ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêàÿ âñòðå÷à íà âûñøåì óðîâíå. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (íà ñíèìêå ñëåâà) òåïëî ïðèâåòñòâîâàë ïðèáûâøåãî â Ìîñêâó ïîëòîðà ÷àñà íàçàä ïðåçèäåíòà ÑØÀ Áèëëà Êëèíòîíà (íà ñíèìêå ñïðàâà). Ôîòî Ñåðãåÿ Âåëè÷êèíà è Âëàäèìèðà Ðîäèîíîâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)

Путин сензационно: Предложих на Бил Клинтън влизане на Русия в НАТО! Но… в Алианса няма съюзници, а васали на САЩ!

юни 3, 2017
НОВАКaefe22d699ba0dddae24591279a50cd4

Санкции ли? Испания засилва връзките си с Русия, eнергийните министри на двете страни се срещнаха в Москва!

май 30, 2017