Европа

ЕП отхвърли “компромиса” за превозвачите, “капитулирала” Франция се наложи, въпреки нощните седенки на Борисов с Меркел и Макрон

ЕП отхвърли “компромиса” за превозвачите, “капитулирала” Франция се наложи, въпреки нощните седенки на Борисов с Меркел и Макрон

 

ÃÊÏÏ "Êóëàòà-Ïðîìàõîí" (7 ôåâðóàðè 2016) Âúïðåêè, ÷å îêîëî îáåä äíåñ ïðîòåñòèðàùèòå ãðúöêè ôåðìåðè âðåìåííî âäèãíàõà áëîêàäàòà è áå âúçñòàíîâåíî äâèæåíèåòî íà âñè÷êè ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà ïðåç ÃÊÏÏ "Êóëàòà-Ïðîìàõîí" íà áúëãàðñêà òåðèòîðèÿ ïðåä òîçè ãðàíè÷åí ïóíêò ïî ÀÌ "Ñòðóìà" îêîëî 16 ÷àñà ñå áåøå èçâèëà îêîëî 11 êì êîëîíà îò ÷àêàùè äà ïðåìèíàò áúëãàðî-ãðúöêàòà ãðàíèöà òîâàðíè àâòîìîáèëè.Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Åìèë Ìèõàéëîâ

 

 

 

 

 

Европейският парламент отхвърли предложението на транспортната си комисия за преговори със страните членки по обявените за компромисни текстове от т. нар. пакет “Мобилност”. Така предложенията, внесени от Европейската комисия по инициатива на Франция, влизат за гласуване на следващата парламентарна сесия през юли, съобщи Mediapool.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не помогнаха нито среднощните пазарлъци в София между Борисов с Меркел и Макрон, когато беше срещата на върха, нито внушенията му, че с “преговори всичко се постига”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още по-нелепи и смешни пък изглеждат нашите евродепутати начело с Андрей Новаков, които обявиха огромна победа и “капитулация” за Франция в транспортната комисия на ЕП.

 

 

 

 

 

 

 

 

Един от най-спорните текстове, предизвикал недоволството и на българските превозвачи, е задължението на всеки три седмици шофьорите на камиони да се връщат за едноседмична почивка в страната си. Това на практика ще изхвърли от дългите международни превози фирмите от Източна Европа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франция пък иска въвеждане на това правило, защото в момента компании от други държави изземат бизнеса на местните превозвачи, тъй като “командироват” шофьори да работят в Западна Европа на по-конкурентни цени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България иска промяна в предложението на Европейската комисия и на 4 юни в транспортната комисия на Европарламента бяха гласувани уж “компромисни” текстове, които обаче се оказаха не толкова благоприятни за българските превозвачи. Един от тях предвижда не шофьорите, а камионите да се връщат на всеки три седмици в страната, в която са регистрирани, за да бъдат натоварени или разтоварени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България иска това да не важи за международните превози, а само за вътрешните, за да е мярка срещу фирмите “пощенски кутии”. Страната настоява и за отпадане на забраната за почивка в кабината, както и за преходен период за въвеждане на правилото за спиране за почивка на сертифицирани паркинги и за въвеждане на “интелигентни тахографи”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласуването на 4 юни беше обявено от депутата от ГЕРБ Андрей Новаков за “капитулация на пакета “Макрон”. По-късно обаче се оказа, че новите текстове може да се окажат още по – неблагоприятни за превозвачите от Източна Европа. В позиция, изпратена в четвъртък от всички български евродепутати в ЕП, е записано, че исканите от България промени могат да бъдат предложени преди гласуването на текстовете в пленарна зала в началото на юли.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От позицията става ясно, че това ще бъде сторено. Вероятността опитът да е успешен обаче изглежда нищожна, тъй като позицията завършва с изречението: “Безпокойствието ни от резултата от днешното (в четвъртък – б. а.) гласуване е свързано с формираното мнозинство в Европейския парламент, което нееднозначно показва съотношението на силите”. А при гласуването, при което е отхвърлено искането за даване на мандат за нови преговори със страните членки по променените текстове, е показало голямо мнозинство в полза на предложенията на Франция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според френските евродепутати транспортната комисия в ЕП защитава позиции, подкрепящи “нелоялна конкуренция” и социален дъмпинг, които биха довели до влошаване на условията на труд на водачите на камиони. След блокирането на мандата за преговори, френските евродепутати се надяват, че Европарламентът “ще поправи грешката” на следващата пленарна сесия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правителствата на България, Полша и Унгария “продават работната си ръка един вид като роби”, заяви във вторник Ален Сютур, отговарящ за международните пътни превози във френския синдикат Обща конфедерация на труда – Се Же Те (CGT) пред журналисти в Страсбург. Еврокомисарят по транспорта Виолета Булц междувременно коментира, че въпросът е много чувствителен и много често свързан с политиката, което прави напредъка в преговорите труден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След гласуването на текстовете в ЕП, те ще бъдат отново обсъждани в рамките на т. нар. триалог между Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския парламент. Позицията на ЕП ще зависи от гласуването в началото на юли. Очевидно разговорите ще продължат в рамките на австрийското председателство на Съвета на ЕС, а Австрия е противник на т. нар. “социален дъмпинг” и едва ли ще работи за промяна на предложените правила.

 

 

Факти БГ

 

https://m.fakti.bg/biznes/310475-evroparlamentat-othvarli-kompromisa-za-prevozvachite

Имаш нужда от пари? Натисни тук и получи веднага !
...
loading...
0

More in Европа

epa06976090 French President Emmanuel Macron delivers a speech during the annual French ambassadors' conference at the Elysee Palace in Paris, France, 27 August 2018.  EPA/PHILIPPE WOJAZER/POOL

Сигурността на ЕС повече не трябва да зависи от САЩ, настоя Макрон

август 27, 2018
салвини1528190538-11

Погнаха Салвини за “злоупотреба с власт” и “лишаване от свобода” на кораб с мигранти в Италия

август 26, 2018
80789-560x315-trim(116,0,1556,1080)

Италия заплаши да замрази вноската си в ЕС, ако и други страни не приемат мигранти

август 24, 2018
orig

НАТО реагира след изказване на Путин: Силите ни в Източна Европа не могат да се сравняват с огромните дивизии на Москва

август 22, 2018
109600_660_370

Правда.ру : Германия отменя “изолацията” на Русия. И двете страни са заплашени от US санкции

август 21, 2018
насилие

Разгонена глутница: 14 бежанци изнасилиха брутално вдовица в Италия и излъчиха гаврата в интернет

август 20, 2018