ОБЩЕСТВО Още от ОБЩЕСТВО

СВЯТ Още от СВЯТ

ЕВРОПА и Еврозона More ЕВРОПА и Еврозона

Европа
ЕНП и социалистите губят мнозинството в Европарламента по първи прогнози

      Сборът от броя на евродепутатите на Европейската народна партия (ЕНП) и на Партията на...

Инциденти Още от Инциденти

Здраве Още от Здраве

nikolai_nenchev_bul_0
ОБЩЕСТВО

Ненчев иска задължителна казарма и за жените заради равнопоставеност на половете!

юли 7, 2016
arestuvaha-17-godishen-afganistanec-za-iznasilvane-v-kioln-355551
Европа

”Не” значи ”не”: Германия променя дефиниция за изнасилването с гласуване в парламента!

юли 7, 2016
путинimage_13463
Личности

Мистерия! Путин пак изчезна! Всички търсят руския президент!

юли 7, 2016
чапман1467887395-3
САЩ

В САЩ е издъхнал от „странна смърт“ руският полк.-дезертьор, издал шпионката Анна Чапман!

юли 7, 2016
блеър2011-01-31-006
СВЯТ

„Индипендънт“: Блеър да бъде изправен пред Международния наказателен съд!

юли 7, 2016
Merkel_2212633b
Европа

Меркел: Сигурност в Европа може да има само заедно с Русия!

юли 7, 2016
генов660_c6f775ecedfd55cf48c00689edcc53f8
Политика

Асен Генов разследван по текст от Наказателния кодекс за проститутките!

юли 7, 2016
кремъл63079-560x315-trim(60,0,540,360)
Русия

„Комерсант“: Русия няма да допусне нарушаване на баланса в Черноморския регион!

юли 7, 2016
Ñîôèÿ (4 îêòîìâðè 2013) Ïðåçèäåíòúò Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ, ïðåìèåðúò Ïëàìåí Îðåøàðñêè, ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå Ìèõàèë Ìèêîâ, êìåòúò íà Ñîôèÿ Éîðäàíêà Ôàíäúêîâà, ãëàâíèÿò ïðîêóðîð Ñîòèð Öàöàðîâ, ïðåäñåäàòåëÿò íà ÂÊÑ Ëàçàð Ãðóåâ, Îìáóäñìàíúò íà Áúëãàðèÿ Êîíñòàíòèí Ïåí÷åâ, Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè, Âëàäèñëàâ Ñëàâîâ è ïðåäñåäàòåëÿò íà Âúðõîâíèÿ àäìèíèñòðàòèâåí ñúä  (ÂÀÑ) Ãåîðãè Êîëåâ (â ñðåäàòà)  ó÷àñòâàõà â ÷åñòâàíåòî íà 100-ãîäèøíèíàòà îò îñíîâàâàíåòî íà ÂÀÑ. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Ïåòúð Êðúñòåâ (ÅÄ)
Политика

ВАС: Рисуването по Паметника на Съветската армия е цинизъм, ярко незачитане на историята!

юли 6, 2016
Boiko-Borisov-4
Коментари

Бойко, тая работа не е като оная…

юли 6, 2016
92-160960-1_wide
ОБЩЕСТВО

Изповед на болно момиче разтърси нета: По-добре да орем на полето, отколкото да умираме в скъпи коли, болни от СПИН!

юли 6, 2016
20140119_093f65e080a295f8076b1c5722a46aa2_1171
СВЯТ

20 хиляди излязоха на протест в Киев срещу високите цени на газа!

юли 6, 2016