All posts tagged "граница"

Çàáîð ñ êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé íà ïóíêòå ïðîïóñêà "Æóðàâëåâêà" (Õàðüêîâñêàÿ îáëàñòü), 20 àïðåëÿ 2016 ã.  ýòîò äåíü ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Ãîñóäàðñòâåííîé ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû Óêðàèíû, íàõîäÿñü â Õàðüêîâñêîé îáëàñòè íà ó÷àñòêå îòäåëà ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû "Äåðãà÷è", ðàññêàçàë î ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè â 2015 ãîäó è â òå÷åíèå I êâàðòàëà 2016 ãîäà Ïëàíà èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáóñòðîéñòâà óêðàèíñêî-ðîññèéñêîé ãðàíèöû. Ôîòî Ìàðèåíêî Àíäðåé / ÓÍÈÀÍ
ОБЩЕСТВО

„Параграф 22”: Наредба „краде” почивни дни от войниците, патрулирали на границата!

Валентин Георгиевфевруари 13, 2017
epa05768752 German soldiers stand behind automatic parachutes during their course at the Bundeswehr airborne operations training centre in Altenstadt, southern Germany, 03 February 2017.  EPA/PHILIPP GUELLAND
Русия

Москва: За първи път от ВСВ до границата ни има германски войници, следим отблизо ситуацията!

Валентин Георгиевфевруари 9, 2017
аккую20150718.ejuujagrjl
СВЯТ

Русия ще помогне на Турция да реализира една от мечтите си! Вижте какво ще се случи само на метри от българската граница!

Валентин Георгиевфевруари 4, 2017
maxresdefault
Европа

ПОТРЕСАВАЩ ЕКСПЕРИМЕНТ! Датчанин влезе в Германия с пистолет и джихадистки флаг – никой не го спря! (ВИДЕО)

Валентин Георгиевдекември 25, 2016
majd_algafari
ОБЩЕСТВО

Мажд Алгафари: Оградата на границата е макет на ограда! Прескачат я с една стълба!

Валентин Георгиевноември 24, 2016
%d0%b1%d1%8a%d1%87%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b05164589
Политика

Бъчварова: Не мисля, че имам съществени грешки, всички ме хвалят за работата!

Валентин Георгиевноември 16, 2016
натоuntitled1
СВЯТ

НАТО разполага срещу Русия 40 000 войници от силите за бързо реагиране!

Валентин Георгиевоктомври 28, 2016
динко20160511.mntvkickcz
ИНЦИДЕНТИ

Извънредно! Арестуваха Динко на границата ни с Македония в опит да пренесе паметна плоча на мястото на поруганата!

Валентин Георгиевсептември 29, 2016
%d0%b1%d1%8a%d1%87%d0%b2%d0%b055101_660_370
Политика

България отхвърли помощ от Сърбия за обща охрана по българо-турската граница! Ще ни пази Бъчварова!

Валентин Георгиевсептември 26, 2016
%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5%d0%bb5e_w7r9k3
Политика

Аз и сръбският премиер за денонощие задържаме по 180 човека. Ако дойдат 300 хил. на границата, стреляме или ги пускаме?

Валентин Георгиевсептември 24, 2016

Този сайт употребява бисквитки повече информация

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт бисквитките могат подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате.g your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори