All posts tagged "Европа"

856340
Европа

Меркел: Не можем да разчитаме на Америка при Тръмп!

Валентин Георгиевмай 28, 2017
epa05990084 French President Emmanuel Macron (L) and German Chancellor Angela Merkel (R) at the NATO summit in Brussels, Belgium, 25 May 2017. NATO countries' heads of states and governments gather in Brussels for a one-day meeting.  EPA/ETIENNE LAURENT
Европа

Свободно движение ли?! ИЗТОЧНА ЕВРОПА била проблемът, Макрон пришпори Брюксел да ограничи евтината работна ръка, идваща оттам!

Валентин Георгиевмай 26, 2017
МЕРКЕЛlead_960
Европа

Die Welt: Мнозинството германци отказват подкрепа на източноевропейците в „случай на нападение от Русия“!

Валентин Георгиевмай 26, 2017
свещи73417_660_370.jpg.pagespeed.ce.55EP9xlLo1
Коментари

Европа е неадвекватна, само Русия и Тръмп могат да пометат гадовете! На джихада трябва да се отговори с джихад, веднага!

Валентин Георгиевмай 23, 2017
e91e42c6937e349e9e1c5ea874eafc98_XL
Здраве

Докъде ни докараха: България се срина на последно място по здравеопазване в Европа! Изпреварват ни Албания, Босна, Македония…

Валентин Георгиевмай 19, 2017
Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî ñëó÷àþ Äíÿ Åâðîïû è ïðåäîñòàâëåíèÿ Óêðàèíå áåçâèçîâîãî ðåæèìà ñ ÅÑ, â Êèåâå, 14 ìàÿ 2017 ã. Ôîòî Ëàçàðåíêî Íèêîëàé / POOL / ÓÍÈÀÍ
СВЯТ

Порошенко: Вече само лудите причисляват Украйна към „руския свят”! Визите паднаха и вече сме истински европейци!

Валентин Георгиевмай 14, 2017
тАГЕС1493459653-putin-eu
Анализи

ЕС наистина се разпада! Tagesspiegel с убийствен коментар: Европа е апендиксът на Русия!

Валентин Георгиеваприл 29, 2017
php2ttims_559x
СВЯТ

Ердоган: Ние се приближаваме към демократичните норми, Европа се отдалечава от тях!

Валентин Георгиеваприл 15, 2017
768x432-2
Европа

Големите в ЕС наложиха своето: новата Римска декларация прокламира Европа на различни скорости! (СНИМКИ)

Валентин Георгиевмарт 25, 2017
original
Личности

Зюганов назова откъде тръгва и кой е първоизточника на омразата на Европа към Русия!

Валентин Георгиевмарт 25, 2017