All posts tagged "Клинтън"

люинскиbig_7004
СВЯТ

Спомняте ли си любовницата на Бил Клинтън? Ето как изглежда Моника Люински днес! (Снимки)

Валентин Георгиевноември 15, 2017
DENMARK, SC - FEBRUARY 12:  Democratic presidential candidate Hillary Clinton speaks to voters in South Carolina a day after her debate with rival candidate Bernie Sanders on February 12, 2016 in Denmark, South Carolina.  Clinton is counting on strong support from the African American community in South Carolina to give her a win over Sanders in the upcoming primary on February 27.  (Photo by Spencer Platt/Getty Images)
Личности

Джулиан Асанж: Хилари Клинтън организира държавния преврат в Либия заради лични политически амбиции! Ето как свалиха Кадафи от власт!

Валентин Георгиевоктомври 25, 2017
TAS20: MOSCOW, June 3 - President Vladimir Putin (left) and U.S. President Bill Clinton seen exchanging handshakes prior to proceed into the guest room to have a tete-a-tete talk. (ITAR-TASS photo/ Sergei Velichkin, Vladimir Rodionov) ----- ÒÀÑ 44 Ðîññèÿ, Ìîñêâà. 3 èþíÿ.  Êðåìëå â 20.00 ìñê íà÷àëàñü ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêàÿ âñòðå÷à íà âûñøåì óðîâíå. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (íà ñíèìêå ñëåâà) òåïëî ïðèâåòñòâîâàë ïðèáûâøåãî â Ìîñêâó ïîëòîðà ÷àñà íàçàä ïðåçèäåíòà ÑØÀ Áèëëà Êëèíòîíà (íà ñíèìêå ñïðàâà). Ôîòî Ñåðãåÿ Âåëè÷êèíà è Âëàäèìèðà Ðîäèîíîâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)
Русия

Путин сензационно: Предложих на Бил Клинтън влизане на Русия в НАТО! Но… в Алианса няма съюзници, а васали на САЩ!

Валентин Георгиевюни 3, 2017
ВЕЧЕР1496371584-ggg
Личности

Хилари в акция: Загубих заради Македония! Сайтове от съседката ни повлияли на изборите в САЩ миналата година!

Валентин Георгиевюни 2, 2017
maxresdefault.jpg-3500-2212-
Личности

Хилари Клинтън подаде глава изпод нафталина: Путин планира да унищожи САЩ!

Валентин Георгиевюни 1, 2017
4467305
САЩ

Fox news: Клинтън е имала достъп до секретна документация и след напускането си!

Валентин Георгиеваприл 1, 2017
cnnphp6qlvwn_559x-
Важно

Белият дом забрани на свои представители да се появяват по CNN (Clinton News Network)!

Валентин Георгиевфевруари 1, 2017
клинтън1_262017_ap-163438519877028201_c0-0-4810-2804_s885x516
САЩ

The Washington Times: Клинтън се опитала да фалшифицира изборите с 800 000 гласа на нелегални!

Валентин Георгиевянуари 29, 2017
clinton-trump19216922_303
ЗАБАВНО

ХИТ В МРЕЖАТА: Хилари и Тръмп влизат в сладкарница и застават пред отрупаните със сладкиши рафтове…

Валентин Георгиевянуари 11, 2017
%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b01476998630
Личности

Захарова: “Нямаше проруски кандидат, имаше един русофобски кандидат (Хилари Клинтън)”!

Валентин Георгиевдекември 31, 2016