All posts tagged "Клинтън"

TAS20: MOSCOW, June 3 - President Vladimir Putin (left) and U.S. President Bill Clinton seen exchanging handshakes prior to proceed into the guest room to have a tete-a-tete talk. (ITAR-TASS photo/ Sergei Velichkin, Vladimir Rodionov) ----- ÒÀÑ 44 Ðîññèÿ, Ìîñêâà. 3 èþíÿ.  Êðåìëå â 20.00 ìñê íà÷àëàñü ðîññèéñêî-àìåðèêàíñêàÿ âñòðå÷à íà âûñøåì óðîâíå. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí (íà ñíèìêå ñëåâà) òåïëî ïðèâåòñòâîâàë ïðèáûâøåãî â Ìîñêâó ïîëòîðà ÷àñà íàçàä ïðåçèäåíòà ÑØÀ Áèëëà Êëèíòîíà (íà ñíèìêå ñïðàâà). Ôîòî Ñåðãåÿ Âåëè÷êèíà è Âëàäèìèðà Ðîäèîíîâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ)
Русия

Путин сензационно: Предложих на Бил Клинтън влизане на Русия в НАТО! Но… в Алианса няма съюзници, а васали на САЩ!

Валентин Георгиевюни 3, 2017
ВЕЧЕР1496371584-ggg
Личности

Хилари в акция: Загубих заради Македония! Сайтове от съседката ни повлияли на изборите в САЩ миналата година!

Валентин Георгиевюни 2, 2017
maxresdefault.jpg-3500-2212-
Личности

Хилари Клинтън подаде глава изпод нафталина: Путин планира да унищожи САЩ!

Валентин Георгиевюни 1, 2017
4467305
САЩ

Fox news: Клинтън е имала достъп до секретна документация и след напускането си!

Валентин Георгиеваприл 1, 2017
cnnphp6qlvwn_559x-
Важно

Белият дом забрани на свои представители да се появяват по CNN (Clinton News Network)!

Валентин Георгиевфевруари 1, 2017
клинтън1_262017_ap-163438519877028201_c0-0-4810-2804_s885x516
САЩ

The Washington Times: Клинтън се опитала да фалшифицира изборите с 800 000 гласа на нелегални!

Валентин Георгиевянуари 29, 2017
clinton-trump19216922_303
ЗАБАВНО

ХИТ В МРЕЖАТА: Хилари и Тръмп влизат в сладкарница и застават пред отрупаните със сладкиши рафтове…

Валентин Георгиевянуари 11, 2017
%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b01476998630
Личности

Захарова: „Нямаше проруски кандидат, имаше един русофобски кандидат (Хилари Клинтън)“!

Валентин Георгиевдекември 31, 2016
Monica Crowley, talk radio personality, stands in the lobby of Trump Tower in Manhattan, New York, U.S., December 15, 2016. REUTERS/Shannon Stapleton - RTX2V8GW
САЩ

Business Insider: Тръмп назначи за шеф на комуникациите жената, която призова Русия да разкрие тайните на Клинтън!

Валентин Георгиевдекември 17, 2016
German Chancellor Angela Merkel and U.S. Secretary of State Hillary Clinton (L) address the media prior to a meeting at the Chancellery in Berlin April 14, 2011. Clinton is in Berlin to attend the two-day  NATO Foreign Ministers meetings. REUTERS/Saul Loeb/Pool   (GERMANY - Tags: POLITICS)
СВЯТ

Die Welt: И германското правителство е спонсорирало Клинтън!

Валентин Георгиевноември 28, 2016

Този сайт употребява бисквитки повече информация

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт бисквитките могат подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате.g your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори