All posts tagged "наредба"

35319_650_
Политика

Ако баба ви на село гледа 51 кокошки вече е законоНАРУШИТЕЛ, според нова безумна наредба на ГЕРБ!

Валентин Георгиевавгуст 12, 2017
МС1490763408-1
ОБЩЕСТВО

ВАЖНО! Правителството въведе промени за работното време, почивките и отпуските, които засягат всички! (целият документ)

Валентин Георгиевмай 26, 2017
1487672923-img-0110jpg
Политика

Гърми нов мегаскандал с Герджиков и властта! Кабинетът връща тихо правилата за интеграция на мигрантите!

Валентин Георгиеваприл 8, 2017
КАТ1491381157-katadv
ОБЩЕСТВО

Всеки шофьор ТРЯБВА да прочете това! Вече са в сила промените в наредбата на МВР, свързани с отнемането на контролни точки!

Валентин Георгиеваприл 5, 2017
zx620y348_2408975
Политика

Лидерът на ЕНП Жозеф Дол скочи срещу кабинета заради отменената наредба за мигрантите: Лоша новина срещу “практиките на ЕС”!

Валентин Георгиеваприл 1, 2017
МС2110862152
Политика

От последните минути: Отмениха скандалното постановление за разселване на мигранти!

Валентин Георгиевмарт 31, 2017
Çàáîð ñ êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé íà ïóíêòå ïðîïóñêà "Æóðàâëåâêà" (Õàðüêîâñêàÿ îáëàñòü), 20 àïðåëÿ 2016 ã.  ýòîò äåíü ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Ãîñóäàðñòâåííîé ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû Óêðàèíû, íàõîäÿñü â Õàðüêîâñêîé îáëàñòè íà ó÷àñòêå îòäåëà ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû "Äåðãà÷è", ðàññêàçàë î ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè â 2015 ãîäó è â òå÷åíèå I êâàðòàëà 2016 ãîäà Ïëàíà èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáóñòðîéñòâà óêðàèíñêî-ðîññèéñêîé ãðàíèöû. Ôîòî Ìàðèåíêî Àíäðåé / ÓÍÈÀÍ
ОБЩЕСТВО

„Параграф 22”: Наредба „краде” почивни дни от войниците, патрулирали на границата!

Валентин Георгиевфевруари 13, 2017
%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd10339473_10152405097831093_7804008306178102351_o
Политика

ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ: Унгария се готви да забрани заселването на мигранти със закон! У нас точно обратното – властта го узаконява!

Валентин Георгиевоктомври 5, 2016
министерски-съвет
Важно

Решението за разселване на мигранти по общини цъфна в Държавен вестник! Няма друга държава в ЕС, която да е приела подобен самоубийствен регламент!

Валентин Георгиевоктомври 4, 2016
lydiq
Здраве

Узаконен геноцид! Москов лишава онкоболните от лекари! Вижте какво съобщава Държавен вестник!

Валентин Георгиевавгуст 3, 2016