All posts tagged "наредба"

МС1490763408-1
ОБЩЕСТВО

ВАЖНО! Правителството въведе промени за работното време, почивките и отпуските, които засягат всички! (целият документ)

Валентин Георгиевмай 26, 2017
1487672923-img-0110jpg
Политика

Гърми нов мегаскандал с Герджиков и властта! Кабинетът връща тихо правилата за интеграция на мигрантите!

Валентин Георгиеваприл 8, 2017
КАТ1491381157-katadv
ОБЩЕСТВО

Всеки шофьор ТРЯБВА да прочете това! Вече са в сила промените в наредбата на МВР, свързани с отнемането на контролни точки!

Валентин Георгиеваприл 5, 2017
zx620y348_2408975
Политика

Лидерът на ЕНП Жозеф Дол скочи срещу кабинета заради отменената наредба за мигрантите: Лоша новина срещу „практиките на ЕС“!

Валентин Георгиеваприл 1, 2017
МС2110862152
Политика

От последните минути: Отмениха скандалното постановление за разселване на мигранти!

Валентин Георгиевмарт 31, 2017
Çàáîð ñ êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé íà ïóíêòå ïðîïóñêà "Æóðàâëåâêà" (Õàðüêîâñêàÿ îáëàñòü), 20 àïðåëÿ 2016 ã.  ýòîò äåíü ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Ãîñóäàðñòâåííîé ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû Óêðàèíû, íàõîäÿñü â Õàðüêîâñêîé îáëàñòè íà ó÷àñòêå îòäåëà ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû "Äåðãà÷è", ðàññêàçàë î ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè â 2015 ãîäó è â òå÷åíèå I êâàðòàëà 2016 ãîäà Ïëàíà èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáóñòðîéñòâà óêðàèíñêî-ðîññèéñêîé ãðàíèöû. Ôîòî Ìàðèåíêî Àíäðåé / ÓÍÈÀÍ
ОБЩЕСТВО

„Параграф 22”: Наредба „краде” почивни дни от войниците, патрулирали на границата!

Валентин Георгиевфевруари 13, 2017
%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd10339473_10152405097831093_7804008306178102351_o
Политика

ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ: Унгария се готви да забрани заселването на мигранти със закон! У нас точно обратното – властта го узаконява!

Валентин Георгиевоктомври 5, 2016
министерски-съвет
Важно

Решението за разселване на мигранти по общини цъфна в Държавен вестник! Няма друга държава в ЕС, която да е приела подобен самоубийствен регламент!

Валентин Георгиевоктомври 4, 2016
lydiq
Здраве

Узаконен геноцид! Москов лишава онкоболните от лекари! Вижте какво съобщава Държавен вестник!

Валентин Георгиевавгуст 3, 2016
книжки3bfb75b0449bc5a4b4130bbd2e472e08_big
ОБЩЕСТВО

За или против? 500 инструктори искат държавата да излезе от изпитите за шофьорски книжки!

Валентин Георгиевюли 19, 2016

Този сайт употребява бисквитки повече информация

Уеб сайтовете използват бисквитки, за да предложат персонализиране на потребителите и да събират информация за използването на уеб сайта. Много уеб сайтове използват бисквитки и за съхраняване на информация, която се използва за съгласуване между секциите на сайта, например кошница за пазаруване или персонализирани страници. При надежден уеб сайт бисквитките могат подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са вашите предпочитания или позволявайки ви да пропуснете задължителното влизане с потребителско име и парола при всяко посещение на уеб сайта. Някои бисквитки обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат вашата поверителност, като проследяват сайтовете, които посещавате.g your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затвори