All posts tagged "наредба"

Çàáîð ñ êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé íà ïóíêòå ïðîïóñêà "Æóðàâëåâêà" (Õàðüêîâñêàÿ îáëàñòü), 20 àïðåëÿ 2016 ã.  ýòîò äåíü ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Ãîñóäàðñòâåííîé ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû Óêðàèíû, íàõîäÿñü â Õàðüêîâñêîé îáëàñòè íà ó÷àñòêå îòäåëà ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû "Äåðãà÷è", ðàññêàçàë î ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè â 2015 ãîäó è â òå÷åíèå I êâàðòàëà 2016 ãîäà Ïëàíà èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáóñòðîéñòâà óêðàèíñêî-ðîññèéñêîé ãðàíèöû. Ôîòî Ìàðèåíêî Àíäðåé / ÓÍÈÀÍ
ОБЩЕСТВО

„Параграф 22”: Наредба „краде” почивни дни от войниците, патрулирали на границата!

Валентин Георгиевфевруари 13, 2017
%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd10339473_10152405097831093_7804008306178102351_o
Политика

ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ: Унгария се готви да забрани заселването на мигранти със закон! У нас точно обратното – властта го узаконява!

Валентин Георгиевоктомври 5, 2016
министерски-съвет
Важно

Решението за разселване на мигранти по общини цъфна в Държавен вестник! Няма друга държава в ЕС, която да е приела подобен самоубийствен регламент!

Валентин Георгиевоктомври 4, 2016
lydiq
Здраве

Узаконен геноцид! Москов лишава онкоболните от лекари! Вижте какво съобщава Държавен вестник!

Валентин Георгиевавгуст 3, 2016
книжки3bfb75b0449bc5a4b4130bbd2e472e08_big
ОБЩЕСТВО

За или против? 500 инструктори искат държавата да излезе от изпитите за шофьорски книжки!

Валентин Георгиевюли 19, 2016