All posts tagged "руски"

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ïî ñëó÷àþ Äíÿ Åâðîïû è ïðåäîñòàâëåíèÿ Óêðàèíå áåçâèçîâîãî ðåæèìà ñ ÅÑ, â Êèåâå, 14 ìàÿ 2017 ã. Ôîòî Ëàçàðåíêî Íèêîëàé / POOL / ÓÍÈÀÍ
СВЯТ

Порошенко: Вече само лудите причисляват Украйна към „руския свят”! Визите паднаха и вече сме истински европейци!

Валентин Георгиевмай 14, 2017
Uf_6eBVV0E
ЗАБАВНО

ИЗВЪНРЕДНО! От ЦРУ представиха неопровержима улика, че лично Путин седи зад мащабната хакерска атака!

Валентин Георгиевмай 13, 2017
1494608759-errr
ОБЩЕСТВО

Руските медии триумфират редом с България: Кристиан Костов е звездата на „Евровизия“!

Валентин Георгиевмай 12, 2017
СУ655-402-su-27
ИНЦИДЕНТИ

ЖЕГА! Руски изтребител и американски разузнавателен самолет се разминаха „на косъм“ от сблъсък над Черно море!

Валентин Георгиевмай 12, 2017
НЕНЧЕВ10420746_1027770897296768_7929399456644752751_n
Политика

Ненчев неспасяем, прекали с лютеницата: 100-те дни на Радев са гаф след гаф, а над Св. Влас се вее руски флаг!

Валентин Георгиевмай 10, 2017
софияimg_5644
ОБЩЕСТВО

И София отпразнува Деня на Победата!

Валентин Георгиевмай 9, 2017
путин-победата1494314134-por5
Личности

Путин: Няма, не е имало и няма да има сила, която да пороби руския народ!

Валентин Георгиевмай 9, 2017
uaz-zil
Политика

Пак пазим границата с руските УАЗ-ки… след милионите за джипове на ЕС и „роувърите“ на Англия!

Валентин Георгиевмай 7, 2017
ветерани13
Коментари

Знаете ли какво е „народ“?!

Валентин Георгиевмай 6, 2017
mig-29
САЩ

САЩ купиха от Украйна съветски МиГ-29, за да се обучават военно-въздушните им сили как да воюват с Русия!

Валентин Георгиевмай 4, 2017